אלת הצדק
סוכנויות נסיעות

גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם
שני המסמכים החוזיים הללו מותאמים לכל נותן שירותי תיירות באופן ספציפי ומדויק, ואין בלתם. לכל חברת תיירות/סוכנות נסיעות/מארגנת תיירות המאפיינים שלה, והתנאי המתלה לחוקיותו, תוקפו ואישורו על ידי בית המשפט הנו עריכתו בהתאם לחוקים ולפסיקה האחרונה המחייבת. והדברים אכן משתנים.
למאמר המלא...
 גילוי נאות נכון ושני מסמכים חוזיים שאין בלתם

גבולות אחריות סוכן הנסיעות
אומנם נכון הוא כי ככלל על סוכן הנסיעות חלה חובת הזהירות, חובת המיומנות, חובת המקצועיות, חובת הנאמנות וכו', אך האם נאמר שגם האחריות לכשלים של ספקי השירותים והחובה האוטומטית לפצות את הלקוחות בכל מקרה? לא, כמובן שלא! תלוי למה התחייב ובאילו מצגים בחר סוכן הנסיעות, עד כמה היה מדויק, אקטיבי בבירור הפרטים ומסודר בהעברתם ללקוח, כלום וכיצד צפה, נערך וטיפל בתקלות, האם הוכנה חלופה מפורטת ובדוקה כמצופה וכיצד תפקד בעיתות משבר.
למאמר המלא...
 גבולות אחריות סוכן הנסיעות

אחריות נותן שירותי סוכנות נסיעות למידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות היעד
סוכנות הנסיעות חייבת להיות אקטיבית ולבצע בירור על-מנת לקיים את דרישות הדין המחייבות אותה לספק בכתב את המידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות הנכללות בחבילת התיור, ולבדוק את תקינות המסמכים ההכרחיים לרבות תוקף האשרה ומגבלותיה בטרם ביצוע הזמנה ו/או מסירת הכרטיסים.
למאמר המלא...
 אחריות נותן שירותי סוכנות נסיעות למידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות היעד

חובת סוכנות הנסיעות לגלות מידע לנוסע
תקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג – 2003 (להלן: "התקנות") מחייבות את סוכנות הנסיעות לתת למי שרוכש אצלה חבילת תיור, או אף למבקש לרכוש בלבד, מידע בכל הנוגע לשירותים הניתנים במסגרת חבילת התיור. התקנות קובעות כי המידע יהיה בכתב ויפרט את השירותים הניתנים במסגרת חבילת התיור ויימסר ללקוח באופן שיאפשר לו הזדמנות סבירה לעיין בו לפני רכישת חבילת התיור, ככל שניתן בנסיבות העניין.
למאמר המלא...
 חובת סוכנות הנסיעות לגלות מידע לנוסע

חובות סוכנות הנסיעות לפי חוק הגנת הצרכן
בעסקת מכר מרחוק של שירותי תיירות רשאי הצרכן לבטל את העסקה בכתב, בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת טופס גילוי בכתב (המאוחר מביניהם), ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה (לאמור: ימי עבודה) קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
למאמר המלא...
 חובות סוכנות הנסיעות לפי חוק הגנת הצרכן

ביטול עסקת תיירות שנעשתה במקום העסק
ניתן לבטל עסקה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי שנעשתה במקום העסק, בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. התקנות לא יחולו על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל. תנאי לכך שהתקנות לא יחולו במקרים לעיל, הינו שהעוסק גילה לצרכן, בטרם ההתקשרות, את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל. נטל ההוכחה לעניין זו מוטל על העוסק.
למאמר המלא...
 ביטול עסקת תיירות שנעשתה במקום העסק

מעמדה ותפקידה המשפטי של סוכנות הנסיעות לאור הלכת דיזנהויז
ביה"ד לא שולל את האפשרות שסוכנות נסיעות, או כל גורם אחר העוסק בתחום שירותי התיירות, יבחר להגביל את פעילותו, באופן כללי או במקרה נתון, ובכך יצמצם את אחריותו. לאמור: מעמדה המשפטי של סוכנות הנסיעות יקבע על בסיס הפעילות שהגדירה לעצמה ועל ביצועה דה פקטו. על כל פנים, ברי לכל כי ההלכה החדשה מצריכה היערכות מחודשת ומיוחדת מבחינת סוכנויות הנסיעות, הן במישור העסקי והן, ובעיקר, במישור המשפטי.
למאמר המלא...
 מעמדה ותפקידה המשפטי של סוכנות הנסיעות לאור הלכת דיזנהויז

תום לב בקיום חוזה בין סוכנות נסיעות לסיטונאית תיירות
האם סוכן הנסיעות רשאי לדרוש את קיום ההזמנות ואכיפת החוזה או שמא חזקת הידיעה כי מדובר בטעות הנובעת מנוהג העוסקים שוללת ממנו את הזכות לקיום ההסכם במחיר השגוי? כלום דרישה דווקנית שכזאת מהווה חוסר תום לב בקיום חוזה?
למאמר המלא...
 תום לב בקיום חוזה בין סוכנות נסיעות לסיטונאית תיירות

נגעת נסעת
לנופשים שבסופו של יום נהנים מחופשה משודרגת בהסכמה מוצע שלא לתבוע את סוכנות הנסיעות ו/או בית המלון בטענה שהזמנתם לא בוצעה במדויק וכי הדבר הסב להם נזקים כלשהם. כך גם לגבי נוסעים שלא ביטלו את ההתקשרות ותבעו את נזקיהם לאור הודעת שינוי בתוכנית הטיול, שהרי בכך הביעו דעתם כי השינוי בתוכנית מקובל עליהם. נכונים הדברים גם באשר לנוסע שמסכים לצאת לטיול ולא לבטלו תוך השבת מלוא התמורה לאחר היוודע המחיר החדש, שכן נכרת חוזה חדש.
למאמר המלא...
 נגעת נסעת

חדלות פירעון של חברת תעופה ו/או סוכנות נסיעות
בפועל מה שקורה לעיתים קרובות הנו שהנוסעים נותרים ללא מענה בחו"ל ונאלצים לרכוש כרטיסים באמצעות ממון רב שאין ברשותם ולאחר מכן להיות תלויים בהחלטות הועדה המיוחדת של משרד התחבורה, במקרה הטוב, או בהחלטות של כונס הנכסים הרשמי, במקרה הרע מאוד, שצריך להחליט הכיצד לחלק את כספי קופת הפירוק שכבר בקושי מרעישה מחד גיסא ומרעישה מאוד מאידך גיסא. ישנם מקרים בהם גם אם היו מחלטים את מלוא כספי הערבות עבור הנוסעים בלבד, אזי בשל לקונות בתקנות ובפיקוח עליהן לא היה בכך די ולו על מנת לפצות את מחצית הנוסעים של החברה חדלת הפירעון. ומי ישפה נוסעים עבור חובות שסוכנות הנסיעות עשויה לחוב כלפיהם במקרה ואינה יכולה לעמוד בהם מפאת חדלות פירעון?
למאמר המלא...
 חדלות פירעון של חברת תעופה ו/או סוכנות נסיעות

סוף מעשה בשיתוף פעולה תחילה
קיימת ודאות קרובה למדי שכאשר סאגת עמלת האפס בתיק סוכני הנסיעות נגד לופטהנזה-סוויס-יונייטד תסתיים ויהא פסק-דין חלוט, של בית המשפט המחוזי או של בית המשפט העליון בערעור, ובהנחה שהתוצאה לא ממש תשתנה, יפנו סוכני הנסיעות, כל אחד בנפרד, לשקוד על הכנת כתבי תביעה כנגד כל אחת ואחת מחברות התעופה שהפרו את ההסכם ולא ביטלוהו כדין.
למאמר המלא...
 סוף מעשה בשיתוף פעולה תחילה

"עסקה", "דמי ביטול" ו"דמי טיפול" לעניין עסקת מכר מרחוק
מהי "עסקה" לצורך דמי ביטול עסקת מכר מרחוק של שירותי תיירות לפי חוק הגנת הצרכן? האם ההזמנה בכללותה או כל הזמנה בנפרד? האם העסקה היא עם הנוסעים כולם באותה הזמנה וניתן לגבות סך כולל של 100 ₪ או שקיימת עסקה נפרדת עם כל נוסע באותה הזמנה וניתן לגבות מכ"א 100 ₪? או שמא כל חיוב מהווה "עסקה"?
למאמר המלא...
 

המחיר שפורסם באתר האינטרנט הוא המחיר המחייב, גם אם מדובר בטעות קולמוס
באתר אינטרנט מתפרסמת חופשה חלומית במלון פאר, ובמחיר בלתי יאמן. לאחר ביצוע העסקה באינטרנט מודיעים לנופש, שכבר מפנטז על שהות במלון יוקרה במחיר של קוקטייל מצוין, כי בשל טעות אנוש פורסם באתר האינטרנט מחיר שגוי. מהו הדין?
למאמר המלא...
 המחיר שפורסם באתר האינטרנט הוא המחיר המחייב, גם אם מדובר בטעות קולמוס

חוזה לך, ברך!
חוזה נהיר וברור, פשוט אך ממצא, כזה המטמיע לתוכו את כוונת הצדדים האמיתית ושאינו משאיר מקום לעמדה כבושה, עם מנגנונים לפתרון כל קונפליקט צפוי וכן קונפליקט שאינו צפוי אך מקבל מענה המבוסס על תשתית שנקבעה מבעוד מועד לפתרונו גם בעתיד הרחוק, המותאם לצדדים הספציפיים, לאינטרסים שלהם ושל הענף בו הינם פועלים ולשינויים המתרחשים, יש בו כדי ליצור וודאות, לחסוך לצדדים הרבה זמן, כסף וכאב ראש, ולדאוג לכך שלא יתווספו כקורבנות נוספים.
למאמר המלא...
 חוזה לך, ברך!

דין החיובים בשל הפסקת פעילות של חברת תעופה
הפסקת הטיסות של חברות התעופה ספאנאייר הספרדית ומאלב ההונגרית הביאה לקוחות שרכשו כרטיסי טיסה שלהן מסוכני הנסיעות, לפנות לחברות כרטיסי האשראי בדרישה לביטול חיובים שטרם בוצעו בשל אי-הספקה לכאורה.
למאמר המלא...
 דין החיובים בשל הפסקת פעילות של חברת תעופה

ביטול עמלות הבסיס לסוכני נסיעות בראי דיני החוזים
המערכת החוזית בין חברות התעופה לבין סוכני הנסיעות, המוסדרת מזה שנים רבות באמצעות חוזים והחלטות המכונים "חוזה יאט"א", מחייבת תשלום גמול לסוכני הנסיעות בגין שירותיהם לחברות התעופה. מהי הנפקות של עקרון גמול זה הטבוע בחוזה יאט"א? האם הוא ניתן לשינוי ועד כמה? על ידי מי? באיזה אופן? על שאלות אלה ואחרות שקשורות לנושא, בכוונתי לפזר קורטוב של מחשבה.
למאמר המלא...
 ביטול עמלות הבסיס לסוכני נסיעות בראי דיני החוזים

פרשנות משפטית לפרשת סוכני הנסיעות ובריטיש איירווייס בעניין ביטול העמלה
ביהמ"ש הכריע לבסוף שהביטול שביטלה בריטיש את חוזה יאטא בינה לבין סוכני הנסיעות בעינו עומד וקבע כי בריטיש מסרה הודעה סבירה מראש, הבהירה את הרקע לביטול החוזה ולא הוכח כי פעלה בהיעדר תום לב, וזאת חרף העובדה שכוונתה האמיתית הייתה ביטול העמלה ולא ביטול ההתקשרות החוזית עם סוכני הנסיעות שיסכימו לביטול הגמול.
למאמר המלא...
 פרשנות משפטית לפרשת סוכני הנסיעות ובריטיש איירווייס בעניין ביטול העמלה

פטור בתנאים ובכפוף להתחייבות בכתב בעניין תכנית ה- BSP
האיסור על העברת מידע עסקי בין חברות התעופה וכל אדם הקשור למי מהן, שיתוף פעולה ויצירת חזית אחת אל מול סוכני הנסיעות באמצעות המערכת היה קיים גם קודם לכן, אם כי באופן פחות ברור ומפורט. החידוש בתנאי הפטור הנוכחי הנו בכך ששינוי בתקנות יאט"א עשוי להיחשב שינוי מהותי בתנאי ההסדר דנא. כמו כן, יאט"א לא תביע את עמדתה ביחס לשיעורי העמלה ולא תקבע האם תוקם סוכנות נסיעות במקום כזה או אחר, כשם שלא תתנגד להקמת סוכנות נסיעות ולא תסרב לפעול עם סוכנות נסיעות. לאמור: הגבלת תחרות, השפעה על השוק, הגבלת חופש העיסוק או כל הגבלה מהותית אחרת – לא בבית ספרנו.
למאמר המלא...
 פטור בתנאים ובכפוף להתחייבות בכתב בעניין תכנית ה- BSP

דמי טיפול כהסדר כובל
גבייה של דמי שירות קבועים מצד חברות התעופה עשוי לפגוע בתחרות החופשית ולייצג לכאורה, הסדר כובל בניגוד למותר בחוק. הסדר כובל שאינו לטובת הציבור, מנוגד להיגיון כלכלי מסחרי ויוביל לייקור המוצרים לצרכן. דא עקא, בכוונת חברות התעופה לשמור מרווח מחירים משתנה וגמיש, לא קבוע, וככזה יאפשר לסוכני הנסיעות לגבות מהלקוחות גמול שגם הוא אינו זהה וקבוע, שכן כל סוכן נסיעות יעריך ויתמחר את שירותיו באופן שונה.
למאמר המלא...
 דמי טיפול כהסדר כובל

להיות בטוח בנוגע לביטוח
מדובר בהספקת "חבילת תיור" מאורגנת שבמסגרתה דואגים לכל צרכיהם של הלקוחות במהלך הטיול המאורגן. בנסיבות אלה, הלקוח, כאדם סביר, רשאי להניח, שהמארגנת תדאג להוצאת ביטוח רפואי ומשנמנעה המארגנת מלהוציא ביטוח רפואי, חובה היה עליה להודיע מבעוד מועד על כך.
למאמר המלא...
 להיות בטוח בנוגע לביטוח