אלת הצדק
פרשנות משפטית לפרשת סוכני הנסיעות ובריטיש איירווייס בעניין ביטול העמלה

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי מרכז פסק דין בהליך בו עתרו התאחדות סוכני הנסיעות והחברים בה לביטול הודעת בריטיש איירווייס לפיה למשך 6 חודשים מיום מתן ההודעה תופחת העמלה המשולמת לסוכני הנסיעות על כרטיסי טיסה שמכרו מ- 7% ל- 5%, והחל מתום התקופה הנ"ל תבוטל לחלוטין. 

לטענת סוכני הנסיעות פרשנות נכונה של כללי יאטא אינה מאפשרת ביטול חד צדדי של התנאי העיקרי בהתקשרות שבין הצדדים – התשלום לסוכני הנסיעות, וכי בריטיש פעלה שלא בתום לב בהודעה האמורה. מנגד טענה בריטיש, כי השתמשה בזכות שניתנה לה עפ"י כללי יאטא לבטל את תשלום העמלה, תוך מתן הודעה מראש. זאת ועוד, לטענתה הגדילה לעשות ולהתחשב בסוכני הנסיעות, בכך שלמרות שההודעה הנדרשת עפ"י הכללים היא בת חודשיים לכל היותר, נתנה בריטיש הודעה בת 9 חודשים מראש, ובכך אפשרה לסוכני הנסיעות להיערך לקראת השינויים.

בנוסף נטען ע"י סוכני הנסיעות, כי ככל שסעיף מסוים בחוזה יאטא מאפשר ביטול העמלה, יש לבטל אותו, מכיוון שהמדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד. בריטיש סבורה כי הכללים אינם בבחינת חוזה אחיד בין הצדדים, ובוודאי שזכות הביטול אינה תנאי מקפח, וגם אם לכאורה כך הוא, הרי האפשרות הניתנת לכל אחד מן הצדדים להתנתק כליל זה מזה סותרת את חזקת הקיפוח, ככל שהיא קיימת.

סעיף 9 להסכם יאטא קובע כי חברת התעופה תשלם לסוכן הנסיעות גמול שיהווה שיפוי מלא עבור הוצאותיו. סעיף 10.1 בהחלטה 800 קובע כי חברת התעופה רשאית להודיע לסוכן הנסיעות על שינוי בתגמול המשולם לו, ומומלץ שההודעה תינתן פרק זמן ראוי מראש. סעיף 13 בהחלטה 824 של יאטא מאפשר לכל אחד מן הצדדים להסכם להביאו לכלל סיום בהודעה מראש שתקפה לכל הפחות בסיום החודש שלאחר החודש שבו ניתנה.

בריטיש למעשה פעלה בהתאם למנגנון ביטול ההתקשרות הקבוע בסעיף 13 האמור תוך כדי כך שכוונתה האמיתית הינה ביטול העמלה בלבד כאמור בסעיף 10.1 הנ"ל והמשך התקשרות חוזית עם אותם סוכני הנסיעות שיסכימו לביטול העמלה, ובכך הציבה את סוכני הנסיעות בפני מצב חדש בו יחול הסכם יאטא ללא תשלום עמלות. לאמור: חברת התעופה תמכור כרטיסי טיסה במחיר שמוצע לסוכני הנסיעות בתוספת סכום שמשקף עלות טיפול בעיני חברת התעופה, וסוכני הנסיעות ימכרו כרטיסי טיסה בתוספת דמי טיפול/שירות. הרי איש לא מעלה על דעתו שסוכני הנסיעות לא ימשיכו למכור כרטיסי טיסה!? והנה, באים סוכני הנסיעות וטוענים שהדבר אינו אפשרי. אלא מאי, סוכני הנסיעות הסכימו להסדר שכזה עם לופטהנזה, סוויס ויוניטד, בהבדל אחד שבמקרה האחרון הוצע הסדר למשך 3 שנים.

לית מאן דפליג כי חוזה יאטא הנו חוזה לתקופה בלתי קצובה וכל צד רשאי לסיימו תוך מתן הודעה מראש, בפרק זמן מתאים לנסיבות. אין עוררין גם שחוזה יאטא הנו חוזה אחיד, שכן חברי יאטא אינם יכולים להתקשר בהסכם עם סוכן נסיעות אלא על פי כללי יאטא ולאחר שסוכן הנסיעות התקבל לפי הכללים. כמו כן, סוכני הנסיעות בכל מדינה חותמים על אותו חוזה.

לכאורה סעיף 10.1 בהחלטה 800 המאפשר לחברת התעופה לשנות את תגמול סוכני הנסיעות הנו תנאי מקפח לפי סעיף 4(4) לחוק החוזים האחידים. אולם היות ועומדת לסוכני הנסיעות הזכות לבטל את ההסכם יכולה זכות זו להוציא אותו סעיף מגדר חשד הקיפוח, ככל שמדובר בזכות ביטול מעשית, בהתחשב בזהות הצדדים, מאזן הכוחות שביניהם ועניינה של ההתקשרות.

האם זכות הביטול הנ"ל נותנת זכות שווה באופן אמיתי והאם הביטול האפשרי לאו ביטול אמיתי הוא? כלום לסוכני הנסיעות אין אפשרות ריאלית להפעיל לאורך זמן סוכנות נסיעות אשר אינה מספקת את כרטיסי הטיסה של בריטיש, כפי שטוענים סוכני הנסיעות? לדעת ביהמ"ש יש איזון בין יכולת ההרתעה של שני הצדדים, שכן תגובה אפשרית בעלת משמעות כלכלית לבריטיש יכולה להיות אם סוכני הנסיעות לא יתקשרו בהסכם עם בריטיש ולא ישווקו את טיסותיה, ועל כן אין לומר שברירת הביטול אינה ברירה אמיתית. זכות הביטול הינה דו צדדית ומאיינת את הקיפוח הלכאורי שבה.            

לטענת סוכני הנסיעות הפיכת היוצרות בשוק כרטיסי הטיסה מחייבת היערכות ארוכה במיוחד וכי הביטול יגרום לנזקים אדירים. ברם, סוכני הנסיעות הגישו חוות דעת חסרה שלא אפשרה בחינת מסקנותיה ע"י בית המשפט. מנגד, הוגשה חוות דעת של בריטיש אשר לפי האמור בה, המודל הישן של תגמול סוכני הנסיעות אינו עונה על תנאי התחרות שבשוק. המודל החדש, שלפיו כל אחד מהצדדים רשאי להוסיף על מחירי הבסיס של הכרטיס גם עמלה, מאפשר תחרות אמיתית, חסכון בעלויות והפחתת מחירי הכרטיס לצרכן.

ענף התעופה שפעל בעבר תחת רגולציה הדוקה עובר למסגרת ליברלית יותר ותחרותית יותר, דבר שמביא להוזלה משמעותית של מחירי הכרטיסים, והתחרות העזה בשל השינויים בענף שוב אינה מאפשרת תשלום העמלה לסוכני הנסיעות כפי שהיה נהוג בעבר. כיום ניתן להזמין כרטיסי טיסה מחברת התעופה ישירות באמצעות האינטרנט, ללא סוכן נסיעות, ובכך להוזיל עד מאוד את התשלום.

לא זו אף זו, טענת סוכני הנסיעות בדבר היעדר ברירה והמשך היחסים עם בריטיש לפי ההסכם המקורי אך ללא תגמול אין בה ממש. בשוק קיימים מתחרים וסוכני הנסיעות יכולים להמשיך ולשווק כרטיסי טיסה לבריטניה, ואינם מוגבלים בשל פעולתה החד צדדית של בריטיש. יוצא אפוא, שהפגיעה אינה חמורה כפי שביקשו סוכני הנסיעות להראות. איפכא, ייתכן שהמהלך יביא לפגיעה חמורה יותר בבריטיש מאשר בסוכני הנסיעות שיעדיפו לשווק את כרטיסי חברות התעופה שמשלמות את עמלת סוכני הנסיעות ללא שינוי. וישנן כאלה.

ביהמ"ש הכריע לבסוף שהביטול שביטלה בריטיש את חוזה יאטא בינה לבין סוכני הנסיעות בעינו עומד וקבע כי בריטיש מסרה הודעה סבירה מראש, הבהירה את הרקע לביטול החוזה ולא הוכח כי פעלה בהיעדר תום לב, וזאת חרף העובדה שכוונתה האמיתית הייתה ביטול העמלה ולא ביטול ההתקשרות החוזית עם סוכני הנסיעות שיסכימו לביטול הגמול.

נראה כי לא נותרה הברירה לסוכני הנסיעות שהיו צד לתביעה אלא להצטרף לאלה שכבר עובדים עם בריטיש על-פי המודל העסקי החדש מראשית 2009 של גביית דמי שירות. קרוב לוודאי שסוכני הנסיעות מרגישים לאחר פסק הדין כהושענא חבוטה, אך אין זו דרכם שהייתה בעוכריהם כי אם דרכו של ענף התעופה.  

 

פורסם לראשונה באתר הבית של ענף התיירות בישראל - Educational Travel

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם. 

 

email this page to a friend