אלת הצדק
תעופה

אחריות חברת התעופה בהתאם לאמנות בינלאומיות
המוביל אחראי לנזק שנגרם מחמת איחור בתובלה האווירית של נוסעים, כבודה או מטען. אף על פי כן, המוביל לא יהיה אחראי לנזק שנגרם מחמת איחור אם יוכיח שהוא ועובדיו ושליחיו נקטו בכל האמצעים שהיו עשויים להידרש באופן סביר כדי למנוע את הנזק או שנקיטה באמצעים כאמור הייתה בלתי אפשרית מבחינתו או מבחינתם.
למאמר המלא...
 אחריות חברת התעופה בהתאם לאמנות בינלאומיות

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012
האחריות למתן ההטבות הכספיות והסיוע מוטלת על מפעיל הטיסה ובמקרה של טיסת שכר גם על מארגן טיסת השכר. השינוי הנ"ל והטלת האחריות מאמצים את ההלכה הפסוקה בעניין ואת אמנת מונטריאול לדין הישראלי, מלבד באמצעות חוק התובלה האווירית, ומאפשרים לנוסע להגיש תביעה הן כנגד מפעיל הטיסה (המוביל בפועל) והן כנגד מארגן הטיסה (המוביל החוזי), ביחד או לחוד, לפי בחירת הנוסע.
למאמר המלא...
 חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע

זמני קישור בין טיסות - האחריות המוטלת על כ"א מהצדדים
חברת התעופה אחראית למתן זמן סביר לנוסעיה בין טיסה לטיסה ולא רק לזמן קישור בין טיסות שעומד בדרישות המינימום של ה-MCT, שלעיתים קרובות הנו גבולי ביותר מבחינה מעשית. מחובתה ליידע את הנוסעים, במישרין או באמצעות סוכנות הנסיעות, אם קיים סיכון לאי הגעה.
למאמר המלא...
 זמני קישור בין טיסות - האחריות המוטלת על כ

פיקוח על מארגנות טיסות שכר ואכיפת תקנות טיסות שכר
הגורם הממונה על פיקוח ואכיפת התקנות הנו ראש מינהל התעופה האזרחית ושלוחיו במשרד התחבורה. מנגנון הפיקוח על קיום תקנה 20 לתקנות בדבר איסור גביית תשלום פעמיים על אותו מושב בטיסה מופעל באופן סדיר על-ידי בדיקת נתונים הנמסרים ממארגני טיסות השכר, הן מכוח תקנה 21 והן מכוח הסמכות הכללית המסורה למנהל. כמו כן, המנהל בודק תלונות מצרכנים.
למאמר המלא...
 פיקוח על מארגנות טיסות שכר ואכיפת תקנות טיסות שכר

לואו-קוסט או לוסט קוסט?
אם מזמינים כרטיס טיסה מחברת תעופה לואו-קוסט ישראלית ניתן לבטל את הרכישה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו. מאידך גיסא, אם מזמינים כרטיס טיסה מחברת תעופה לואו-קוסט זרה שאינה מחזיקה בנציגות בישראל, תנאי הביטול יהיו בהתאם למדיניות חברת התעופה, פעולות האכיפה של הרגולטור ובכפוף לחוק הזר החל עליה. במלים אחרות: הלואו-קוסט עלול להפוך לאיי-קוסט ואף ללוסט-קוסט.
למאמר המלא...
 לואו-קוסט או לוסט קוסט?

סיכול קיום חוזה בתיירות
אומנם גם לצרכן עומדת לכאורה הגנת הסיכול בשל מצבים שלא מאפשרים לו לקיים את החוזה בנסיבות שהוא לא צפה ולא יכול היה לצפות במועד כריתת החוזה, אולם כאמור לעיל בסעיף 18(ב) בית המשפט רשאי לחייב את הצרכן המפר בשיפוי נותן שירות התיירות על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכול אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות העניין ובמידה שנראה לו. חרף כל האמור לעיל, דרך המלך במקרה של מניעה זמנית מבחינת נותן שירותי התיירות הינה קיום החוזה תוך התאמתו לנסיבות החדשות.
למאמר המלא...
 סיכול קיום חוזה בתיירות

סוגיית התחרות בהיבט של הסדרי שיווק קיבולת טיסה וקוד משותף בין חברות תעופה
עצם ההסכמה על שיתוף פעולה בשיווק טיסות וקיום הסדרים שמטרתם הפחתת עלויות של חברות התעופה אינם מלמדים על אופיים של ההסדרים והשלכותיהם התחרותיות, וככל שלאחר בחינת השיקולים הנ"ל נמצא כי אין בהסדר משום פגיעה של ממש בתחרות בשוק הרלוונטי, אזי יש מקום להעניק פטור. בפני חברות תעופה שהסכם כובל ביניהן לא קיבל פטור שמורה הזכות להגיש ערר על החלטת הממונה או להגיש בקשה לאישור ההסדר בבית הדין להגבלים עסקיים.
למאמר המלא...
 סוגיית התחרות בהיבט של הסדרי שיווק קיבולת טיסה וקוד משותף בין חברות תעופה

דין איחור טיסת שכר כדין איחור טיסה סדירה
על פי אמנת מונטריאול אין למוביל רשות לשנות את מועד הטיסה, גם אם מדובר בטיסת שכר, אלא על פי ההוראות הנקובות באמנה. סעיף על גבי כרטיס טיסה של חברת תעופה או מארגן טיסת שכר המציין כי עומדת למוביל המתקשר או למוביל בפועל הזכות לבצע שינויים במועד הטיסה, מהווה סעיף מקפח ובלתי חוקי שדינו בטלות, הן בהתאם לאמנות, הן בהתאם לחוק שירותי תעופה והן בהתאם לדין הכללי.
למאמר המלא...
 דין איחור טיסת שכר כדין איחור טיסה סדירה

חבות חברת התעופה במקרה של השמדה, אובדן, נזק או איחור של כבודה
חשוב לזכור כי גבול הפיצוי הנ"ל הנו גבול עליון השמור למקרים של אובדן מוחלט של כבודה. כך, בגין איחור של יומיים בהגעת כבודה ליעד בחו"ל פסק ביהמ"ש בתל-אביב פיצוי בסך של 500 ₪ בצרוף 100 ₪ הוצאות בלבד (ת"ק 31352-04-12 שמיר ואח' נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ש' מי-טל אל-עד קרביס, 29.07.2012). מאידך גיסא, בגין איחור מלא בהגעת כבודה (נמסרה לנוסעים רק בשובם ארצה) פסק ביהמ"ש בנתניה פיצוי בסך 2,500 ₪ בצרוף 500 ₪ הוצאות (ת"ק 12627-12-11 וילהלם ואח' נ' אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ, ש' יפעת אונגר-ביטון, 02.08.2012).
למאמר המלא...
 חבות חברת התעופה במקרה של השמדה, אובדן, נזק או איחור של כבודה

חדלות פירעון של חברת תעופה ו/או סוכנות נסיעות
למקרים בהם חברת התעופה מפסיקה לפעול, למשל במקרה של פירוק, מפעילי טיסות שכר מחויבים להפקיד ברשות התעופה האזרחית ערבות (משתנה בהתאם לטיסה) לפיה הרשות תהא רשאית לחלט את סכום הערבות ולהשתמש בו לתשלום פיצויים, לרבות רכישת כרטיסי טיסה עבור נוסעים בטיסות שחברת התעופה או המארגן לא עמדו בהתחייבויותיהם כלפיהם. אלא מאי, לא אחת ארע שחברת תעופה נכנסה להליך של פירוק אך בכספי הערבות שחולטו לא היה די בכדי לפצות את כל הנוסעים, שכן הם יועדו גם לעובדי חברת התעופה שלא קיבלו את שכרם, לסוכנויות הנסיעות עימן התקשרה חברת התעופה, לספקי מזון ולצדדים שלישיים אחרים.
למאמר המלא...
 חדלות פירעון של חברת תעופה ו/או סוכנות נסיעות

פרשנות משפטית לפרשת סוכני הנסיעות ובריטיש איירווייס בעניין ביטול העמלה
האם זכות הביטול הנ"ל נותנת זכות שווה באופן אמיתי והאם הביטול האפשרי לאו ביטול אמיתי הוא? כלום לסוכני הנסיעות אין אפשרות ריאלית להפעיל לאורך זמן סוכנות נסיעות אשר אינה מספקת את כרטיסי הטיסה של בריטיש, כפי שטוענים סוכני הנסיעות? לדעת ביהמ"ש יש איזון בין יכולת ההרתעה של שני הצדדים, שכן תגובה אפשרית בעלת משמעות כלכלית לבריטיש יכולה להיות אם סוכני הנסיעות לא יתקשרו בהסכם עם בריטיש ולא ישווקו את טיסותיה, ועל כן אין לומר שברירת הביטול אינה ברירה אמיתית. זכות הביטול הינה דו צדדית ומאיינת את הקיפוח הלכאורי שבה.
למאמר המלא...
 פרשנות משפטית לפרשת סוכני הנסיעות ובריטיש איירווייס בעניין ביטול העמלה

סוף מעשה בשיתוף פעולה תחילה
ברם, כלום הגמול, בגין שירותי השיווק שמעניק סוכן הנסיעות לחברת התעופה במכירת כרטיסי טיסה, שבפועל קיבל סוכן נסיעות פלוני מחברת תעופה אלמונית, כפי שיתברר בתביעה עתידית ספציפית כאמור, איננו סביר ואינו עולה בקנה אחד עם הסכם ההתקשרות בין הצדדים, או שמא איפכא מסתבר ולא רק שכלל לא נגרם נזק לסוכן אלא שהוא אף יצא מרוויח, ואז יש לדחות את התביעה? כל מקרה לגופו ולכל תביעה עניינה.
למאמר המלא...
 סוף מעשה בשיתוף פעולה תחילה

ביטול עמלות הבסיס לסוכני נסיעות בראי דיני החוזים
לכאורה פרשנות לפיה יותר לחברות התעופה, לאחר תגמול מצדן מזה עשרות שנים, שלא לשלם כלל גמול בעוד הן ממשיכות ליהנות משירותיהם של סוכני הנסיעות, אינה סבירה ומדתית, לא מתיישבת עם מהות חוזה יאט"א ואף תחשב לקיום חוזה בחוסר תום לב לאור ההשלכות של פעולה כגון דא. קל וחומר עת נעשה הדבר ע"י מס' חברות תעופה בודדות, באופן עצמאי וללא החלטה מפורשת שהתקבלה במוסדות יאט"א ומחייבת את כל הצדדים לחוזה. פרשנות כאמור, הלכה למעשה, מאיינת את חוזה יאט"א. יחד עם זאת יש לזכור, כי אין זו דרכן של הבריות לערוך חוזים על מנת שיעמדו בתוקפם לעולם ועד. אף אין זו מדיניות ראויה, מבחינות רבות, להקפיא חוזה. חוזה נועד לחיות בתוך סביבתו ולהיות מושפע משינויים נחוצים.
למאמר המלא...
 ביטול עמלות הבסיס לסוכני נסיעות בראי דיני החוזים

האם מתווה פיצוי של גביית דמי טיפול על ידי חברות התעופה הנו הסדר כובל?
במסגרת הליכי בית המשפט בין התאחדות סוכני הנסיעות לבין לופטהנזה, סוויס ויונייטד, בעקבות החלטת חברות התעופה הנ"ל לבטל את עמלות הבסיס לסוכני הנסיעות, הוצע על ידי חברות התעופה מתווה פיצוי שיקטין את מידת הפגיעה בסוכני הנסיעות, לפיו בעת מכירה ישירה של כרטיסי טיסה על ידי חברות התעופה, הן תגבנה דמי טיפול בשיעור שיעמוד על רמה המשקפת עלויות טיפול סבירות באופן שיאפשר לסוכני הנסיעות בישראל לגבות מלקוחותיהם גמול סביר והוגן בעד מכירת כרטיסי טיסה. המתווה האמור יחול לתקופה של 3 שנים מיום ביטול העמלות. האם דברים אמורים בהסדר כובל?
למאמר המלא...
 האם מתווה פיצוי של גביית דמי טיפול על ידי חברות התעופה הנו הסדר כובל?

דין החיובים בשל הפסקת פעילות של חברת תעופה
ההלכה הפסוקה [חא (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועמ"ש ואח' (פורסם בנבו), הינה שההתחייבות המשפטית של סוכן הנסיעות היא להקנות ללקוח זכות משפטית לקבל השירות מחברת התעופה, קרי – למסור כרטיס טיסה תקף כנגד תשלום התמורה שנקבעה בחוזה ההזמנה. בעקבות פעולה זו נוצרת התחייבות משפטית של חברת התעופה להעניק את השירות ללקוח כנגד התמורה שמתקבלת מאת סוכן הנסיעות.
למאמר המלא...
 דין החיובים בשל הפסקת פעילות של חברת תעופה

הרחבת חובת הגילוי הנאות על חברות התעופה ועל כלל נותני השירותים בענף התיירות
גילוי נאות יוצר ודאות (אצל שני הצדדים), מונע הטעייה ומביא את העוסקים לשיפור השירות ואיכות המוצר. אשר על כן, יש להרחיב את חובת הגילוי הנאות הספציפית שחלה כיום על סוכנויות הנסיעות בלבד גם על כלל נותני השירותים בענף התיירות. כאמור, כיום חובת הגילוי הנאות מוטלת אך ורק על שיווק חבילות תיור על ידי סוכנויות נסיעות ועל פי החוק לא ניתן להחילה על נותני שירותים אחרים כדוגמת – בתי מלון, חברות תעופה, מובילים יבשתיים ואחרים.
למאמר המלא...
 הרחבת חובת הגילוי הנאות על חברות התעופה ועל כלל נותני השירותים בענף התיירות

פטור בתנאים ובכפוף להתחייבות בכתב בעניין תכנית ה- BSP
לדידה של הממונה, התנאי המחייב זכות שימוש חינם ומנגנון מניעת הניתוק (הן בעניין מהותי והן בעניין טכני), המורחב והספציפי בפטור זה, המחייב את יאט"א בתיעוד ובדיווח מיידי לממונה בקשר עם ניתוקים, ימנע עשיית שימוש בכוח המצרפי של חברות התעופה ויעביר את הסכסוך לטיפול ישיר בין סוכן הנסיעות לבין חברת התעופה בלבד. בנוסף, אליבא דממונה, בפתיחת המערכת לכלל חברות התעופה העושות שימוש במערכות ה- GDS, מופג החשש מפני דחיקת חברות התעופה המתחרות שאינן חברות בתכנית וחסימתן בפני סוכני הנסיעות המשתמשים בתכנית.
למאמר המלא...
 פטור בתנאים ובכפוף להתחייבות בכתב בעניין תכנית ה- BSP

יפוג האפר הוולקני ולא יצא לנצח משפט
מחד גיסא, מוטלת על חברת התעופה האחריות ליידע את הנוסע כי קיים ספק באשר ליכולת חברת התעופה להטיס אותו ליעדו במועד וכי כרטיס הטיסה שהוא רוכש הנו כרטיס עם תנאי מתלה או מפסיק, בהתאם לנסיבות, או כרטיס שתאריכיו אינם סופיים ולציין בפניו את המשמעויות, לרבות מועדי טיסה חלופיים, שינוי התאריכים ועניין התמורה. מאידך גיסא, גם על הנוסע מוטלת אחריות לצפיות התקלה ונוסע שבוחר לרכוש כרטיס טיסה בזמנים שכאלה עליו לדעת שיש סיכויים גדולים לכך שטיסתו לא תצא במועד וכל שיקבל הנו טיסה חלופית במועד הקרוב ביותר האפשרי מבחינת חברת התעופה.
למאמר המלא...
 יפוג האפר הוולקני ולא יצא לנצח משפט

האחריות למידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות היעד
נציגת אל-על הצליחה כמעט למנוע את עלייתה של התובעת לטיסה למוסקבה, והפנתה אותה להוציא בדחיפות אשרת כניסה. בדרך זו ניתן היה לצמצם את נזקי התובעים בצורה משמעותית, והם היו מפסידים רק מספר שעות מהטיול המאורגן. אך תוך כדי הבירור עם סוכנות הנסיעות הודיעה נציגת אל-על כי היא טעתה והתובעת יכולה לטוס גם ללא אשרה. הודעה מאוחרת זו הייתה שגויה ומכאן שגם לאל-על אחריות לנזקי התובעים.
למאמר המלא...
 האחריות למידע הנחוץ לשם יציאה מהארץ וכניסה למדינות היעד