אלת הצדק
סיטונאי תיירות

תום לב בקיום חוזה בין סוכן נסיעות לסיטונאית תיירות
עקרון תום הלב יש בו לא רק כדי לזכות את סיטונאית התיירות מחבות אלא אף, לעיתים, ליצור חבות של סוכן הנסיעות כלפי סיטונאית התיירות ו/או אחר הנפגע מהתנהגות שנעשתה שלא בתום לב ובשל חוסר שיתוף הפעולה והתחשבות באינטרסים של כל הצדדים. סעיף 61(ב) לחוק החוזים מחיל את העיקרון גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מהחוזה בין הצדדים, ככל שהדבר מתאים לעניין ובשינויים המחויבים.
למאמר המלא...
 תום לב בקיום חוזה בין סוכן נסיעות לסיטונאית תיירות

חוזה לך, ברך!
חוזה טוב מאפשר לצדדים מידה מקסימאלית של וודאות ובהירות ומקטין למידה מינימאלית את סימני השאלה ואי הוודאות. חוזה טוב מאוד מבטיח ומשמר את ההישגים שנקבעו עם חתימת החוזה. חוזה מסחרי יעיל ואפקטיבי לא נמדד בהכרח באורכו ובכמות המלל, הסעיפים והעמודים הנכללים בו, ולעיתים קרובות דווקא הפשטות שבחוזה היא שתבטיח את קיומו לאורך זמן ותקדש את מטרתו.
למאמר המלא...
 חוזה לך, ברך!

הלכת דיזנהויז והחוזה האחיד
לסיטונאית התיירות הזכות לבחור את המודל העסקי לפעילותה לפי ראות עיניה, בכפוף למגבלות שקובעות הוראות חוק כופות, וכי אז, יכול ופני הדברים יהיו שונים. על כל פנים, ברי לכל כי ההלכה החדשה מצריכה היערכות מחודשת ומיוחדת מבחינת סיטונאית התיירות, הן במישור העסקי והן, ובעיקר, במישור המשפטי.
למאמר המלא...
 הלכת דיזנהויז והחוזה האחיד