אלת הצדק
פטור בתנאים ובכפוף להתחייבות בכתב בעניין תכנית ה- BSP

מאי רבותא בהחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים? הגדרות רחבות וברורות יותר, פחות מקום לפרשנות, מנגנונים לפתרון קונפליקטים, חובות תיעוד ודיווח לממונה, תנאים מגבילים יותר והתחייבות בכתב לקיום התנאים. בתקווה לעתיד ללא ניתוקים.

תכנית ה-BSP החלה לפעול בישראל בשנת 2004 במטרה להביא לפישוט הליכי הדיווח והתשלום, סדרי עבודה אחידים, ייעול הדרכת הסוכנים, בקרה טובה על מלאי כרטיסי הטיסה, חסכון בעלויות גבייה באמצעות תשלום אחד לבנק סולק בלבד, וכל הטוב והיעיל שכרוך במחשוב ואוטומציה של הליכי הדיווח וההתחשבנות שבין סוכני הנסיעות לחברות התעופה, שכפועל ישיר מכך יוצר שיתוף פעולה רחב ופורה יותר בין סוכני הנסיעות בישראל לחברות התעופה הזרות, מה שמגדיל את היצע הטיסות ואמור להביא בסופו של דבר להוזלת עלויות הנסיעה ללקוח.

אבל לא הכל דבש. לטענת חלק מסוכני הנסיעות, למרות התנאים המגבילים בפטור הקודם השתמשו חברות התעופה בתוכנית ה- BSPככלי מסייע להפעלת כוח משותף כלפי סוכני הנסיעות במקרים של סכסוך פרטני בין חברת תעופה פלונית לבין סוכן נסיעות אלמוני. סוכני נסיעות נותקו מן המערכת ועבודתם מול כלל חברות התעופה החברות בתכנית הופסקה מיידית אף במקרים של חסר בתשלום שלא ניתן היה לייחסו לחברת תעופה ספציפית או שנתגלה רק לאחר מועד העברת תשלום בשל מחלוקת על הפרשי שער, או בעטיין של טעויות טכניות או טעויות הנובעות מטעויות בנק.

בתנאים כאלה הופך מנגנון ה-BSP למערכת גביה אפקטיבית כלפי סוכן נסיעות, שהרי לא שילם הסוכן את שנדרש ממנו, לאיזושהי חברת תעופה, לא יעבוד עוד עם אף חברת תעופה החברה בתכנית, אפילו נדרש לשלם תשלומים שאין לחברת התעופה זכות לקבלם ואין לו חובה משפטית לשלמם. לא יעלה על הדעת לאפשר הגעה לתוצאה אסורה על פי הדין.

מהתלונות שהתקבלו אצל הממונה עובר להחלטה מיום 14.11.2010 עולה כי לא הרבה השתנה בעשור האחרון, וכי גם עובר למתן החלטת הממונה משנת 2000 נמצאו חששות דומים. כלום התנאים למתן הפטור הקודם לא עמדו לנגד עיניהן וחברות התעופה לא מילאו אחר תנאי ה – BSP  ככתבם וכלשונם? הממונה הרהרה אחרי חברות התעופה למקרה שכך אכן קרה, ונקבעו כעת תנאים מגבילים יותר שלאחר מתן התחייבות לקיומם ובהתקיימם, יינתן הפטור ל- 3 שנים נוספות.

לדידה של הממונה, התנאי המחייב זכות שימוש חינם ומנגנון מניעת הניתוק (הן בעניין מהותי והן בעניין טכני), המורחב והספציפי בפטור זה, המחייב את יאט"א בתיעוד ובדיווח מיידי לממונה בקשר עם ניתוקים, ימנע עשיית שימוש בכוח המצרפי של חברות התעופה ויעביר את הסכסוך לטיפול ישיר בין סוכן הנסיעות לבין חברת התעופה בלבד. בנוסף, אליבא דממונה, בפתיחת המערכת לכלל חברות התעופה העושות שימוש במערכות ה- GDS, מופג החשש מפני דחיקת חברות התעופה המתחרות שאינן חברות בתכנית וחסימתן בפני סוכני הנסיעות המשתמשים בתכנית.

האיסור על העברת מידע עסקי בין חברות התעופה וכל אדם הקשור למי מהן, שיתוף פעולה ויצירת חזית אחת אל מול סוכני הנסיעות באמצעות המערכת היה קיים גם קודם לכן, אם כי באופן פחות ברור ומפורט. החידוש בתנאי הפטור הנוכחי הנו בכך ששינוי בתקנות יאט"א עשוי להיחשב שינוי מהותי בתנאי ההסדר דנא. כמו כן, יאט"א לא תביע את עמדתה ביחס לשיעורי העמלה ולא תקבע האם תוקם סוכנות נסיעות במקום כזה או אחר, כשם שלא תתנגד להקמת סוכנות נסיעות ולא תסרב לפעול עם סוכנות נסיעות. לאמור: הגבלת תחרות, השפעה על השוק, הגבלת חופש העיסוק או כל הגבלה מהותית אחרת – לא בבית ספרנו.   

 

פורסם לראשונה באתר הבית של ענף התיירות בישראל - Educational Travel

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

       

email this page to a friend