אלת הצדק
דמי טיפול כהסדר כובל

במסגרת הליכי בית המשפט בין התאחדות סוכני הנסיעות לבין לופטהנזה, סוויס ויונייטד, בעקבות החלטת חברות התעופה הנ"ל לבטל את עמלות הבסיס לסוכני הנסיעות, הוצע על ידי חברות התעופה מתווה פיצוי שיקטין את מידת הפגיעה בסוכני הנסיעות, לפיו בעת מכירה ישירה של כרטיסי טיסה על ידי חברות התעופה, הן תגבנה דמי טיפול בשיעור שיעמוד על רמה המשקפת עלויות טיפול סבירות באופן שיאפשר לסוכני הנסיעות בישראל לגבות מלקוחותיהם גמול סביר והוגן בעד מכירת כרטיסי טיסה. המתווה האמור יחול לתקופה של 3 שנים מיום ביטול העמלות. האם דברים אמורים בהסדר כובל?

סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 מגדיר הסדר כובל בהאי לישנא:

"2. הסדר כובל

(א) הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

(1) המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;

(2) הריווח שיופק;

(3) חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו;

(4) כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם".

גבייה של דמי שירות קבועים מצד חברות התעופה עשוי לפגוע בתחרות החופשית ולייצג לכאורה, הסדר כובל בניגוד למותר בחוק. הסדר כובל שאינו לטובת הציבור, מנוגד להיגיון כלכלי מסחרי ויוביל לייקור המוצרים לצרכן. דא עקא, בכוונת חברות התעופה לשמור מרווח מחירים משתנה וגמיש, לא קבוע, וככזה יאפשר לסוכני הנסיעות לגבות מהלקוחות גמול שגם הוא אינו זהה וקבוע, שכן כל סוכן נסיעות יעריך ויתמחר את שירותיו באופן שונה.

יש לזכור כי מהלך זה הנו שלב ביניים, מידתי ואשר נועד לתכלית ראויה, ובסופו של יום התועלת הצפויה לציבור הנוסעים תעלה באופן ממשי על "הנזק" הנוכחי העלול להיגרם לאותו הציבור. הרי המהלך לכשיושלם יביא לייעול השירותים והשיווק ויבטיח איכותם של הורדת מחירים לצרכן.

כמו כן, בצעד זה יש מניעת פגיעה חמורה בסקטור סוכני הנסיעות החשוב ושמירה על המשך קיום מקורות תעסוקה.

סוכני הנסיעות צריכים זמן לא מבוטל כדי להיערך לשינוי מהותי כל כך ומתווה כגון זה הנו ראוי בהחלט. מדובר במתווה המהווה מעין פיצוי המוענק מאת הצד מפר החוזה לצד הנפגע, פיצוי שנקבע באופן חד צדדי, לטובת מעבר למודל חדש שיגביר התחרות בין העוסקים, ישפר השירות לנוסע ושהחיסכון בעלויות הנובעות ממנו יתורגם להפחתת מחיר הכרטיס לצרכן.

 

פורסם לראשונה באתר הבית של ענף התיירות בישראל - Educational Travel

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח מכל סוג שהוא. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית, פרטנית ויסודית לנסיבות המקרה שלו, לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.

 

email this page to a friend