אלת הצדק
פיקוח על מארגנות טיסות שכר ואכיפת תקנות טיסות שכר

בית המשפט המחוזי מרכז אישר לאחרונה הסדר פשרה, לאחר שינויים אחדים שביצע בו, במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בה נטען כי השטיח המעופף, בעיסוקה כמארגנת ומשווקת טיסות שכר, נהגה למכור ללקוחותיה כרטיסי טיסה שנשאו מועדי המראה כוזבים, בעוד שמועדי הטיסות הנכונים היו ידועים לה עובר למכירת הכרטיסים.

פסק הדין מהווה הזדמנות לבחון את הפיקוח והאכיפה על פעילות מארגנות טיסות השכר מכוח הדין הכללי ומכוח תקנות רישוי שירותי תעופה (טיסות שכר), התשמ"ב– 1982 (להלן: "התקנות"). מה מחייבות התקנות בנוגע לפרסום מועדי הטיסה בכלל ועל גבי כרטיס הטיסה בפרט? כיצד יודעים שמארגן טיסת שכר לא גבה כפל תשלום על אותו מושב בטיסה שלקוח ביטל וכספו לא הוחזר? מי בודק את המארגן שאינו מוכר במחירי הצף? מהו הרווח הסביר? כלום ישנו פיקוח על המארגן שאינו מפר את הוראות יתר החוקים וחוזה ההתקשרות עם הלקוחות?

הגורם הממונה על פיקוח ואכיפת התקנות הנו ראש מינהל התעופה האזרחית ושלוחיו במשרד התחבורה. מנגנון הפיקוח על קיום תקנה 20 לתקנות בדבר איסור גביית תשלום פעמיים על אותו מושב בטיסה מופעל באופן סדיר על-ידי בדיקת נתונים הנמסרים ממארגני טיסות השכר, הן מכוח תקנה 21 והן מכוח הסמכות הכללית המסורה למנהל. כמו כן, המנהל בודק תלונות מצרכנים.

הקונסטלציה לבדיקת התעריפים והרווח הסביר מוסדרת, בין היתר, בתקנה 5(ו), לפיה על מארגן טיסת השכר להעביר למנהל את ההסכמים בהם התקשר, ובתקנה 19 בדבר אישור התעריפים בכפוף לאי התקיימות אחד מהתנאים המנויים. ראו גם תקנה 23(א)(5). בחישוב הרווח הסביר מובאים בחשבון מלוא המרכיבים.

מארגני טיסות השכר טוענים כל העת כי הם ממלאים אחר הוראות התקנות. את זאת אמור לבדוק ראש מינהל התעופה האזרחית, אשר במידת הצורך מוסמך להטיל סנקציות כבדות משקל, לרבות פליליות, הן בצורת קנס, הן בצורת מאסר והן ע"י ביטול הרישיון הניתן למארגני טיסות השכר. לצערנו ישנם מקרים רבים בהם חברות תעופה ומארגנות טיסות שכר לא סיפקו כל הסבר למחדליהן ונקטו במדיניות של אי ידיעה, שלא לומר הסתרה, תשובות מתחמקות ובלתי מקצועיות.

הסוגיה המשמעותית ביותר בהסדר במקרה דנא נוגעת לתיקון התנהלות השטיח המעופף והסרת המחדל. ביהמ"ש קובע כי הפרסומים המוקדמים וכרטיסי הטיסה יישאו את מועדי הטיסה (יום ושעה) שנמסרו לשטיח המעופף על ידי חברת התעופה בהתאם למועדים שהוקצו על ידי רשות שדות התעופה וכמתחייב מתקנה 12(א)(4) לתקנות רישוי שירותי תעופה (טיסות שכר), תשמ"ב-1982, המחייבות פרסום תאריך היציאה על כרטיס הטיסה. נאסר על השטיח המעופף לפרסם מועד אחר מזה שאושר על ידי חברת התעופה, וככל שהשטיח המעופף אינה מפרסמת תאריך או שעה בפרסומת מוקדמת או על גבי הכרטיס, עליה להבהיר באותו הפרסום כי מועד הטיסה טרם אושר, וכי היא מתחייבת להודיעו מייד לכשיימסר לה. ביהמ"ש קובע, אך האם הגורם הממונה יפקח?

ביהמ"ש החליט, לאחר שינויים אחדים כאמור, לאשר את הסדר הפשרה חרף המלצות הבודק המקצועי של הסדר הפשרה שקבע שהסדר הפשרה אינו נותן מענה מלא לכשלים ולמרות התנגדות היועץ המשפטי לממשלה. ביהמ"ש סבור כי על אף הכל ההסדר עונה לדרישות חוק תובענות ייצוגיות לפיהן הסדר הפשרה יהא ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענייני הניזוקים וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין.

הסדר הפשרה קובע כי השטיח המעופף תעניק הנחה (הנחה ממחיר המוצר לאחר ובנוסף לכל ההנחות והמבצעים שיינתנו ע"י השטיח המעופף נכון למועד רכישת המוצר) בשיעור של 5% לכל הנוסעים שב- 7 השנים האחרונות שקדמו להגשת הבקשה רכשו ממנה, במישרין או בעקיפין, חבילת תיור או כרטיסי טיסות שכר, שתאריך ושעת ההמראה (הלוך ו/או חזור) הנקובים בכרטיסי טיסות השכר היו שונים מן המועד שאושר ונמסר לשטיח המעופף ע"י חברת התעופה, לפני הנפקת הכרטיס. הגדרה זו מוציאה, ובצדק, מגדר הקבוצה שנעשה כלפיה מעשה בית הדין את מי שאוחז בעילת תביעה בגין שינוי משעת טיסה שלכתחילה לא הייתה פיקטיבית (איחור רגיל בטיסה).

ביהמ"ש ער לכך שריבוי הפניות הצפוי כפועל ישיר מן ההסדר יעשיר את קופתה של השטיח המעופף, על כן הזהירה כי אם יועלו מחירי המוצרים באופן בלתי מוצדק לצורך מתן ההנחה, יהווה הדבר הפרה מודעת של פסק הדין, על כל המשמעויות שעלולות להיות לפעולה כזו. ביהמ"ש מעריך שראוי להתחשב רק ב- 50% מערך "הסדר הקופונים" האמור לשם הערכת סכום הפשרה, הערכה המפחיתה משמעותית את ערכו הכלכלי של ההסדר, ולכן הסכום הכולל של ההנחות יהא גבוה מכפי שהצדדים סיכמו ויעמוד על סך של 4,000,000 ₪, ובמידה שלאחר שנתיים יהיה סכום ההנחות קטן מהסך דלעיל, תרים השטיח המעופף תרומה בשווי יתרת הסכום לאחד הגופים שנמנו בהסדר.

הסכום נראה סביר, היות ואין נתונים לפיהם ניתן לקבוע בכמה מקרים מדובר ואת שווי הנזק שנגרם ולמעלה מכך, אין מדובר בנזק ממוני אלא בהערכת עגמת הנפש שנגרמה, במיוחד לאור יתר תנאי ההסדר הקובע שהשטיח המעופף תתרום, בנוסף, למטרות ציבוריות לגופים שנמנו בהסדר סך של 850,000 ₪, וכן תארגן על חשבונה טיול אחד לילדים ונוער בסיכון וטיול שני לילדים ונוער חולי סרטן, בעלות מוערכת של 750,000 ₪ ובנוסף תישא במימון עלות המלווים כפי שיידרש ע"י הגופים.       

הסדר הפשרה בסוגיה צרכנית חשובה זו יהא מוצלח ככל שאכן יביא לשינוי בהתנהלותה הלקויה של השטיח המעופף. בא כוח התובעים יפקח על ביצוע הסדר הפשרה ובכלל זה יהא עליו לבדוק שהשטיח המעופף אינה מתמחרת את מוצריה כך שההנחה לא תהווה הפחתה ממשית במחיר האמיתי של המוצרים ושתוצר הלוואי בדמות רכישת מוצרים נוספים מהשטיח המעופף לא יגרע מיעדיו האחרים של ההסדר.

בשולי הדברים יוער, כי ייתכן שדעתו של בית המשפט הייתה שונה, או לכל הפחות אישור ההסדר היה שונה, ולו במעט, ככל שהייתה מתקבלת חוות דעת מטעם הגורם האמון על הפיקוח - ראש מינהל התעופה האזרחית במשרד התחבורה, דבר שלא נעשה.

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם. 

     

email this page to a friend