אלת הצדק
פגיעה בחופש העיסוק של העוסקים בענף התיירות

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 (להלן:"תקנות ביטול עסקה"), במתכונתן הנוכחית, שחלות כבר כעת על תיירות פנים ותיירות נכנסת ותחולנה על תיירות יוצאת מיום 14.03.2011 (במקרים בהם אין מדובר בעסקת מכר מרחוק לפי חוק הגנת הצרכן), עולות על הנדרש בכדי להגן על הצרכן בנוגע לענף התיירות ואינן יכולות לעמוד במבחני פסקת ההגבלה של חוק היסוד: חופש העיסוק.

אם באשר לתנאי ביטול עסקת מכר מרחוק מכוח חוק הגנת הצרכן יש פגיעה מסוימת בחופש עיסוק אז בתנאי ביטול עסקה רגילה מכוח תקנות ביטול עסקה עסקינן בפגיעה ברורה בחופש העיסוק. ישנם אמצעים מתאימים ורציונאליים יותר, שמידתם פחותה, וכבר מיושמים ונאכפים בהצלחה.

רכישת שירותי תיירות באינטרנט מאופיינת ביד קלה של הנוסע המיועד המעוניין להגיע לסיפוק מיידי של תכנית נסיעה מסוימת, שהוכנה במידה כזו או אחרת. כאשר הנוסע יודע שרכישתו ניתנת לביטול, מכל סיבה שהיא, הוא מרגיש נוח מאוד להתקשר בעסקת למתן שירותי תיירות, הניתנת לביטול בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה וגילוי נאות ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימי עסקים קודם למועד תחילת מתן השירות.

הגנת המחוקק עושה שכל בעסקאות מסוימות של מכר מרחוק אך אין כך בעסקאות אחרות, ובוודאי שאינה ראויה כאשר מדובר בביטול של עסקה רגילה בתיירות.  

החיסרון המובהק הקיים בעסקאות מסוימות של מכר מרחוק בהן הצרכן אינו מקבל את מירב האינפורמציה, לא יכול לראות את המוצר, לא לגעת בו ו/או לחוש בו, אין את המגע הבינאישי ואין לו את הביטחון שיש בקנייה באופן רשמי, אינו קיים בעסקת מרחק מרחוק של שירותי תיירות בה מתבצע גילוי נאות מלא ורחב בהתאם לתקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג - 2003, קל וחומר בעסקה רגילה בה פניו אל מול פני סוכן הנסיעות וידיעותיו של האחרון כידיעותיו של הראשון.

כבר בנוגע לעסקת מכר מרחוק היה צורך לנהוג באיפוק חקיקתי ולהתאים את ההתערבות למצבים ספציפיים בהם הצרכן מתקשה להפעיל שיקול דעת סביר, כגון: עסקה ברוכלות ועסקאות לרכישת יחידות נופש.

תקנות ביטול עסקה מעודדות ביצוען של רכישות פיזיות, פזיזות ובלתי נדרשות, גם עת עסקינן במוצרים ייחודיים שאין באפשרות סוכנות הנסיעות ו/או מארגנת הטיול, למשל, לבטל או לשנות תוך השבת סכום כלשהו מהספק. מצב שכזה אך מעצים את הבעיה, שהרי מר ישראל ישראלי, לא רק שאיננו לוקח אחריות אישית על מעשיו, מחדליו והחלטותיו, אלא אף עושה בכך שימוש לטובתו בלבד תוך פגיעה בעוסק ותשלום דמי ביטול מגוחכים.   

בשירותי תיירות, לשירות שבוטל במועד מאוחר שאינו תואם לתנאי ספקי השירות יש ירידת ערך ממשית במקרה הטוב ואין כלל ערך במקרה הרע.

הווה ניטול לדוגמא מקרה שארע לאחרונה: סוכנות הנסיעות מכרה ב- 1 בפברואר השנה חבילת תיור זוגית בת שבוע ימים הכוללת טיסה במחלקת עסקים, מלון פאר, רכב יוקרה שכור וכרטיסים לשורה הראשונה באזור המכובדים של הופעת מגה סטאר באחת מבירות אירופה ל- 20 בפברואר. והנה, ביום 10 בפברואר התקבלה במשרדי סוכנות הסיעות הודעת ביטול בכתב של מלוא חבילת התיור. התוצאה: סוכנות הנסיעות נאלצה לספוג הפסדים בסך 24,000 ₪!

כלום יעלה על הדעת שאותה סוכנות נסיעות, כמו גם האחרים, תישא בעלויות הגבוהות ואף במלוא העלויות של עסקה מיוחדת כאמור, והכל בשל קלות דעת או קפריזה של מאן דהוא?! סוכנויות קטנות אינן יכולות לשרוד בתנאים שכאלה וכפועל יוצא מכך, לאחר מס' מקרים שכאלה, גם הנוסעים ימצאו עצמם בפני שוקת שבורה.

היה מקום לקבוע בתקנות ביטול עסקה הבחנה בין עסקאות בסכום נמוך יחסית לבין עסקאות במחיר גבוה (דין עסקה בסך 4,000 ₪ אינו כדין עסקה בסך 40,000 ₪). כך גם לבצע אבחנה בין ביטול עסקאות זמן רב בטרם מועד מתן השירות לבין עסקאות בסמוך לפני מתן השירות (דין עסקה שבוצעה ובוטלה 60-70 ימים טרם מועד היציאה אינו כדין עסקה שבוצעה ובוטלה כ- 10-15 ימים קודם למועד היציאה).

בכל פעם שלקוחות מזמינים שירותי תיירות מרחוק ומבטלים אותם כדין, שעה שמצאו עסקה זולה יותר או שסתם חשקה נפשם לבטל את העסקה, חברות התיירות הישראליות מפסידות כסף רב, שהרי הביטול אינו עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות החוזיות למול ספקי שירותי הקרקע בחו"ל. כעת יוכלו הלקוחות לעשות כן גם בעסקה רגילה.

חברות תיירות ישראליות המבקשות להגן על עצמן ולעמוד בהוראות חוק הגנת הצרכן ובתקנותיו, ולעגן הדברים בהסכמים עם הסיטונאים וספקי שירותי הקרקע בחו"ל, שהדין לא חל עליהם, נמצאות במצוקה, שכן הן אינן יכולות לדרוש מגורמי התיירות בחו"ל לפעול בהתאם לדין הטריטוריאלי, ועל-פי רוב גם אינן מצליחות בכך.

הוראות הדין פוגעות בספקי השירות הפועלים בישראל ולא באלה הפועלים מחוצה לה. החלת הדין פוגעת בענף התיירות ומביאה לכך שיש עוסקים שנמנעים מלהתקשר בעסקאות מסוימות, יש המגלגלים את הנזקים שנגרמים להם כתוצאה מביטול אותן עסקאות על כלל העסקאות, אחרים מפרים את הדין והצרכנים נפגעים ואחדים, שביקשו לעמוד בדרישות הדין, אף הגיעו לקריסה כוללת לאחר שלא יכלו לשאת בנטל החזרת התמורה ללקוחות לאורך זמן היות שחויבו בהתאם לחוזה ביניהם לשלם פיצוי לסיטונאים וספקי שירותי תיירות בחו"ל.

בעקבות כניסת תקנות ביטול עסקה לתוקף בחרו אחדות מסוכנויות הנסיעות להגביל את פעילותן בדרכים מסוימות. דרך אחת להתמודד הינה לא לאפשר רכישת שירותי תיירות בטווח ביטול כדין שאינו מאפשר ביטול אצל ספקי השירות. דרך נוספת הינה מתן אפשרות רכישת שירותי תיירות זמן רב לפני מימושה באופן שביטול בתוך 14 ימים אינו גורר עלויות והוצאות מבחינת העוסק.

השלכות תקנות ביטול עסקה על ענף התיירות הנן הרסניות. כאמור, בכדי שהפגיעה תהא מידתית יש לקבוע תנאי ביטול מדורגים, הן מבחינת מועד הביטול וגובה דמי הביטול והן מבחינת סוג העסקה והיקפה.

העוסקים בסקטור התיירות משקיעים שנים רבות ממרצם ומהונם בכדי לפתח את תחום עיסוקם ומומחיותם המהווה מקור הכנסה בלעדי עבורם ועבור משפחותיהם. תקנות ביטול עסקה שוללות את זכותם לעסוק בתחום מקצועם בו הם עוסקים מזה שנים רבות. שלילה זו מהווה פגיעה בלתי מדתית בזכותם החוקתית של העוסקים בענף התיירות לחופש עיסוק המעוגנת בחוק יסוד: חופש העיסוק.

מדובר בעיגון קוגנטי, בלתי פרופורציונאלי, שבעלויותיו יישאו הצרכנים והשווקים. לעוסקים אין זו גזירה הכרוכה בעלויות גבוהות בלבד כי אם גזירת מוות. בעייתם הקטנה של המשרדים הגדולים עם הסניפים עת שרר החוק בלבד הפכה לבעיה גדולה מאוד כעת עם כניסת התקנות לתוקף. והקטנים, הם כבר בקושי שורדים.

הגנת הצרכן הינה תכלית ראויה וכמעט חוקתית, אולם הכרחי לבצע מלאכת איזון ראויה ולקבוע פגיעה מידתית בעוסקים בענף התיירות. לא ניתן לאפשר זכות ביטול כה גורפת בענף התיירות ויש מקום להביא הדבר לערכאה השיפוטית המתאימה.  

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.      

 

email this page to a friend