אלת הצדק
הרחבת חובת הגילוי הנאות על חברות התעופה ועל כלל נותני השירותים בענף התיירות

חוק שירותי תיירות קובע כי אף אם חברת תעופה מוכרת באופן ישיר כרטיסי טיסה בצירוף שירותי לינה בבתי מלון היא אינה נחשבת כמי שמספקת שירותי סוכנות נסיעות. נפקא מינה, שאין היא מחויבת בחובת גילוי נאות בהתאם לתקנות שירותי תיירות.  

אומנם חברות התעופה מחויבות בחובת גילוי נאות בהתאם לחוק הגנת הצרכן, אולם דברים אמורים בחובה כללית ומצומצמת בהרבה לעומת תקנות שירותי תיירות הספציפיות, המחייבות את סוכנויות הנסיעות לתת למי שרוכש באמצעותן חבילת תיור (צירוף של לפחות שני שירותי תיירות), למשל טיסה+מלון, או אף למבקש לרכוש בלבד, מידע רחב ומפורט ביותר, בכתב ולפני רכישת חבילת התיור, בכל הנוגע לשירותים הניתנים במסגרת חבילת התיור.

בתי המשפט מעניקים לנוסעים סעד מכוח חוק הגנת הצרכן במקרה של פגם או איכות נחותה או הטעיה מצד חברות התעופה כלפי הנוסעים, אך מטרת הטלת חובת גילוי נאות ספציפית ורחבה כקבוע בתקנות שירותי תיירות הינה למנוע את המצבים הללו על-ידי ידיעה ברורה ומלאה בדבר נתוני העסקה המלאים, השירות וטיבו, אשר יש בה כדי ליתן לנוסע אפשרות לבצע החלטה מושכלת עובר לביצוע עסקת תיירות.  

עת נוסח חוק שירותי תיירות לא עסקו חברות התעופה במכירה ישירה של כרטיסי טיסה באופן ובהיקף בו הן עושות כן היום, ומכירת של מוצרים נלווים לטיסה כדוגמת לינה בבתי מלון לא הייתה חלק בלתי נפרד מעיסוקיהן, כפי שקורה היום. בעידן בו חברות התעופה משווקות את מרכולתן ישירות לנוסעים, כסוכנות נסיעות לכל דבר ועניין, ראוי שלא לסייג עוד את תחולת החוק מלחול עליהן ולא לבצע החרגה כזו או אחרת, אשר אין חולק שיש בה כיום כדי לפגוע בעקרון השוויון באופן שאינו מידתי.   

גילוי נאות משמעו אחריות המפרסם לאמת ולשקיפות בפרסומים לציבור וישנה חשיבות רבה בזמינות ונגישות לתייר וכן באמינות המידע, ויש להחיל חובה זו על כלל המגזרים בענף העוסקים בתיירות ולהרחיב את סמכויות הטלת העיצום הכספי למילוי חובות המוטלות על נותני השירותים בענף התיירות.

גילוי נאות יוצר ודאות (אצל שני הצדדים), מונע הטעייה ומביא את העוסקים לשיפור השירות ואיכות המוצר. אשר על כן, יש להרחיב את חובת הגילוי הנאות הספציפית שחלה כיום על סוכנויות הנסיעות בלבד גם על כלל נותני השירותים בענף התיירות. כאמור, כיום חובת הגילוי הנאות מוטלת אך ורק על שיווק חבילות תיור על ידי סוכנויות נסיעות ועל פי החוק לא ניתן להחילה על נותני שירותים אחרים כדוגמת – בתי מלון, חברות תעופה, מובילים יבשתיים ואחרים.

 

כל המידע המוצג במאמר הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי מאן דהוא והלה נדרש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים ו/או המצורפים להם.  

    

email this page to a friend